آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎي ﻟﻴﻔﺘﺮاك | 09192759535 | cdcs.ir - سی دی سی اس(لیست قیمت فروش ، نمایندگی ، قیمت روز ، مشخصات فنی)

 .ﺷﻴﺮ ﮔﺎز. ﺳﻴﻠﻨﺪر. ﻟﻴﻔﺘﺮاك ﮔﺎزي در زﻣﺎن ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻮدن. ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده. -55. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺧﻄﺮ اﻧﻔﺠﺎر و اﺷﺘﻌﺎل ، ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﭙﺴﻮل ﻫﺎي ﮔﺎز.

 

ارسال به تهران و کرج و حومه 1 روزه میباشد

                                       شماره تماس جهت مشاوره و فروش: 09192759535


 


شماره تماس جهت مشاوره و فروش: 09192759535


 

مقالات

Template Design: cdcs.ir - سی دی سی اس